ابزار بتونه کاری در رنگ کاری ساختمان

By |1399-11-20 12:38:04 +00:0016ام آذر, 1394|اخبار|

برای هر گونه رنگ کاری باید عملیات زیرسازی انجام شود، زیرسازی به این معناست که تمام حفره‌ها و ترک ها و بطور کلی تو رفتگی یا برآمدگی های سطح کار پوشیده شود تا وقتی که رنگ بر روی سطح کار زده می شود، به صورت صاف و یکدست در آید. از بین بردن این

انواع کاردک در ابزار بتونه کاری

By |1399-11-20 12:38:04 +00:0015ام آذر, 1394|اخبار|

کاردک زاویه داخلی کاردک زاویه خارجی کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار از کاردک داخلی برای بتونه کاری کنج های داخلی و از کاردک خارجی به منظور بتونه کاری در کنج های خارجی استفاده می شود. برای بتونه کاری و درزگیری سطوح صاف از کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار استفاده میکنند

Go to Top