برای هر گونه رنگ کاری باید عملیات زیرسازی انجام شود، زیرسازی به این معناست که تمام حفره‌ها و ترک ها و بطور کلی تو رفتگی یا برآمدگی های سطح کار پوشیده شود تا وقتی که رنگ بر روی سطح کار زده می شود، به صورت صاف و یکدست در آید. از بین بردن این تورفتگی و برآمدگی ها و به دست آوردن یک سطح صاف و هموار را زیرسازی می گویند که برای این کار از بتونه استفاده می‌کنند، به همین دلیل به انجام این فرآیند بتونه کاری گفته می شود که این برای انجام آن نیاز به ابزار بتونه کاری مخصوص می باشد.