1. کاردک زاویه داخلی
  2. کاردک زاویه خارجی
  3. کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار

از کاردک داخلی برای بتونه کاری کنج های داخلی و از کاردک خارجی به منظور بتونه کاری در کنج های خارجی استفاده می شود. برای بتونه کاری و درزگیری سطوح صاف از کاردک بتونه با دسته پیچ گوشتی دار استفاده میکنند که پیچ گوشتی که در انتهای آن قرار دارد برای محکم کردن و تنظیم کردن پیچ ها در هنگام بتونه کاری استفاده می شود.